BASES

Home/BASES

Enllaç de descàrrega de les bases: Bases Premi PFG

ASPIRANTS

S’hi podran presentar tots els projectes de fi de Grau realitzats pels estudiants, espanyols o estrangers, a les facultats o centres de l’Estat que imparteixin Grau Universitari en Disseny o titulació equivalent segons la legislació vigent, realitzats des del curs 2011/2102 fins l’actualitat. Aquesta és una edició extraordinària del Premi, que recull els de les primeres generacions sorgides de la implementació del grau a l’Estat.

Els projectes presentats hauran de tenir una qualificació mínima de Notable i estar enfocats al disseny gràfic en qualsevol dels seus àmbits, àrees, especialitats i enfocaments. Els projectes hauran de ser originals i no haver estat comercialitzats en cap forma.

MATERIAL A PRESENTAR

Un cop formalitzada i acceptada la inscripció, caldrà fer arribar el projecte.

Tot el material presentat haurà d’anar correctament identificat, amb el nom i cognoms de l’autor/a. El material que no compleixi aquest requisit podrà no ser tingut en compte pel jurat. Els suports digitals hauran de ser físics (tipus CD o llapis de memòria. No s’acceptarà la presentació de material mitjançant enllaços de descàrrega, “Drive”, “icloud” o presentacions en formats tipus “prezi” o similars.

En els casos en què el projecte contingui elements HTML o de visualització en línia, es podrà descriure i facilitar un enllaç (o adreça url) al projecte presentat, però també s’haurà d’adjuntar el material mitjançant un suport digital (tipus CD o llapis de memòria), per tal que el jurat pugui comprovar que aquest no ha estat modificat un cop finalitzat el termini d’entrega establert.

No presentar la totalitat d’aquesta documentació comportarà la no acceptació del projecte a la participació en el concurs.

1. CÒPIA DOCUMENTACIÓ INSCRIPCIÓ

Impressió de la còpia del full d’inscripció i del comprovant de pagament de la taxa d’inscripció.

2. DOCUMENT ACREDITATIU DE LA QUALIFICACIÓ DEL TREBALL

Document del centre d’estudis acreditant que la nota mínima del treball de fi de grau és de notable.

3. FULL IDENTIFICACIÓ

Haurà de ser un DIN-A4 a una cara amb el nom del projecte, el nom de l’autor/a, el tutor/a i el centre educatiu en cos de lletra 18, a més d’una breu descripció explicativa del projecte en cos de lletra 14 i de no més de 250 caràcters, i una imatge del projecte.

4. MEMÒRIA DEL TREBALL

Un exemplar físic de la memòria del treball presentat, amb la documentació gràfica i escrita (explicativa, formal i de producció) necessària per a la seva correcta comprensió.

5. SUPORT DIGITAL

Un suport digital que inclogui:

  • 5 imatges representatives del projecte format TIFF, A4, a 300 ppp i a RGB.
  • Tota la documentació anteriorment detallada en format PDF, més tota aquella informació que es cregui oportuna afegir però que no sigui possible imprimir (ex. vídeo), en algun dels següents formats: .docx, PDF, AVI, .MOV, Mp4 o MP3. Aquesta informació serà considerada com a annex a la memòria del treball i podrà no ser tinguda en compte.

6. PLAFÓ EXPLICATIU

Un suport digital amb un plafó explicatiu en format TIFF a 300 ppp i de mida DIN-A1 (59,4 x 84 cm) vertical, a manera de resum, explicació i mostra del projecte per a ser imprès en cas de ser guanyador, finalista o seleccionat (com a norma serà el material utilitzat per a la seva exposició si fos el cas).

 

CRITERIS DE VALORACIÓ

Es valorarà tant la presentació com el contingut del projecte.

PRESENTACIÓ

  • La qualitat de la documentació aportada a través de documents i text per a la comprensió conceptual del projecte. (Fins a 15 punts)
  • Imatge del projecte. El mètode i la forma d’explicar i comunicar el projecte. (Fins a 15 punts)

CONTINGUT

  • Innovació en el camp del disseny ja sigui comunicativa, plàstica, funcional, objectual o operativa. (Fins a 15 punts)
  • Plantejament ètic i responsable del projecte envers la societat i la natura. L’aportació evident de valors per promoure una societat més justa, integradora, respectuosa amb les diferències, col·laborativa, dialogant, i oberta que generin valor estructural i afegit (criteris d’accessibilitat, mediambientals, etc). Entenent que el sentit conceptualment vertebrador del disseny i de la comunicació visual parteix del compromís personal i és ajudar i clarificar. (Fins a 20 punts)
  • Capacitat de conjugar finalitat, creativitat, hipòtesi de producció, resultat i adequació als usuaris finals. (Fins a 15 punts)
  • Procés de recerca i aportació conceptual. (Fins 20 punts)